non-profit Art - Stichting Dwaalhaas KVK 69071004

Je maf uiteraard ook zelf een bod op de schilderijen doen

dinsdag 23 april 2019

Verwacht :Dwaalhaas Paas-Expo2020 > nog grootser dan dit :
PREMIUM
Open huis bij kunstenaar Dwaalhaas in Eindhoven. © FotoMeulenhof
Dwaalhaas leeft niet van maar wel dankzij zijn kunst: ‘Dingen hoeven niet veel te kosten’

EINDHOVEN -  Exposities zijn aan Eindhovense kunstenaar Dwaalhaas (echte naam: Hans de Waal) niet besteed. Wie benieuwd is naar zijn werk, kan twee dagen per jaar tijdens Pasen gewoon bij hem thuis terecht in Woensel-West.Het is niet lastig te raden welk huis in de Edisonstraat van hem is. Het begint al in de voortuin met een schoolpleinbasket en bonte koe, allebei geschilderd in de voor hem zo kenmerkende stijl van felle kleuren en veelal zwarte strepen. Hans de Waal beperkt zich niet tot het doek. In zijn uitpuilende huis ook beschilderde gitaren, fietsen en drankflessen. Zijn schuur fungeert als kringloop. "Als ik iets niet verkoop, maak ik er iets nieuws van."

Crisisopvang

Zijn huis is woning, werkplaats en atelier ineen. Toen hij nog in de Jan van der Bildtstraat zat, een straat waar de prostitutie welig tierde, stond het in de buurt ook wel bekend als crisisopvang. "Zelfs de politie kwam ooit aan de deur. 'Er is nergens plek, kan jij niet voor haar zorgen?' Hij ontfermde zich over hen, al betekende dit dat hij de problemen letterlijk in huis haalde. 
Veel vrouwen worstelden met zichzelf en verslaving. Hij herinnert zich een inmiddels afgekickt meisje dat net een shot had klaargemaakt. "Ze was aan het schilderen. Ik wil het graag afmaken, vertelde ze, alleen dan droogt mijn heroïne uit. Wat moet ik doen?" 

Tekenen een uitlaatklep

Een duidelijker voorbeeld van hoe kunst mensen kan redden, heeft hij niet. Ook hij is het levende bewijs. Als kind al, toen vanwege zijn rode haardos gepest werd, was tekenen een uitlaatklep. Toen hij dakloos en aan de drank raakte, was het grotendeels dankzij een expositie bij het CKE dat hij opkrabbelde. "Door het schilderen ben ik uit de shit gekomen. Een vriendin die de directeur kende, regelde dat ik daar mocht exposeren ondanks dat ik nooit een les heb gevolgd." Die had hij ook niet nodig, volgens die man. "We kunnen hem niks meer leren, hij heeft al een eigen stijl."
 Nu zie je hem niet meer op expo's of beurzen. "Vaak vragen ze 200 tot 300 euro voor een plekje en dan moet ik zelf ook hogere prijzen vragen." Als bezoekers daar nu naar vragen, volgt steeds hetzelfde antwoord: wat wil jij ervoor geven? Laatst ruilde hij met wijkbewoonster en zangeres Sharon Kovacs kunst tegen concertkaartjes. "Het is het mooiste als het zo kan."

Net op tijd wakker door zijn blaffende hond

Eindhoven heeft het best goed voor met stadskunstenaar. Dat stond vijftien jaar geleden boven een artikel nadat zijn huis met daarin al zijn kunst afbrandde. De Waal, die in slaap sukkelde met een pan Frankfurters op het vuur, werd zelf net op tijd wakker door zijn blaffende hond. "Ik was slecht verzekerd maar kon in de naastgelegen woning en kreeg een volledige huisraad via de kringloop. Later mocht ik van Trudo mijn oude woning gratis als atelier gebruiken." 
Ook nu klopt die titel nog altijd. Vrijwel alle verf en materialen zijn gedoneerd of gevonden. "Dingen hoeven niet veel te kosten." Dus verkoopt Dwaalhaas volgens hetzelfde principe. En als er even geen geld is voor benzine of whisky - eens per week is het drankdag- knijpen ze bij zijn vaste slijter en tankstation een oogje dicht. Dat komt wel, klinkt het dan. "Ik betaal graag met karma."

Duits :
Dwaalhaas lebt nicht davon, aber dank seiner Kunst: "Dinge müssen nicht viel kosten"
EINDHOVEN - Ausstellungen sind nicht für den Eindhovener Künstler Dwaalhaas (richtiger Name: Hans de Waal). Wer sich für seine Arbeit interessiert, kann an Ostern zwei Tage im Jahr nach Woensel-West reisen.

Es ist nicht schwer zu erraten, welches Haus in der Edisonstraat ihm gehört. Es beginnt bereits im Vorgarten mit einem Schulhofkorb und einer farbenfrohen Kuh, beide im Stil von hellen Farben und meist schwarzen Streifen, die für ihn typisch sind. Hans de Waal ist nicht auf die Leinwand beschränkt. In seinem prallen Haus malten auch Gitarren, Fahrräder und Trinkflaschen. Sein Schuppen wirkt wie ein Zyklus. "Wenn ich nichts verkaufe, mache ich daraus etwas Neues."
Krisenentlastung
Sein Haus ist Zuhause, Werkstatt und Atelier in einem. Als er sich noch in der Jan van der Bildtstraat befand, einer Straße, in der die Prostitution boomte, wurde das Gebiet auch als Krisenhilfe bezeichnet. "Sogar die Polizei kam einmal zur Tür." Es gibt keinen Ort, können Sie sich nicht um sie kümmern? " Er kümmerte sich um sie, obwohl dies bedeutete, dass er die Probleme buchstäblich nach Hause brachte.
Viele Frauen kämpften mit sich und der Sucht. Er erinnert sich an ein inzwischen ausgetretenes Mädchen, das gerade einen Schuss vorbereitet hatte. "Sie malte. Ich würde es gerne beenden, sagte sie. Nur dann wird mein Heroin austrocknen. Was soll ich tun?"
Ziehen Sie eine Steckdose
Er hat kein klareres Beispiel dafür, wie Kunst Menschen retten kann. Er ist auch der lebende Beweis. Schon als Kind, als Mobbing wegen seiner roten Haare gemobbt wurde, war das Zeichnen eine Steckdose. Als er obdachlos wurde und müde vom Trinken war, verdankte er vor allem einer Ausstellung im CKE. "Durch das Malen bin ich aus der Scheiße gekommen. Ein Freund, der den Regisseur kannte, arrangierte, dass ich dort ausstellen durfte, obwohl ich nie eine Lektion hatte." Er brauchte das auch nicht, laut diesem Mann. "Wir können ihm nichts mehr beibringen, er hat schon seinen eigenen Stil."
Frans :Dwaalhaas ne vit pas mais grâce à son art: "Les choses ne doivent pas coûter cher"
EINDHOVEN - Les expositions ne sont pas destinées à l'artiste Dwaalhaas d'Eindhoven (vrai nom: Hans de Waal). Ceux qui sont curieux de son travail peuvent se rendre à Woensel-West deux jours par an pendant les vacances de Pâques.

Il n’est pas difficile de deviner à quelle maison appartient Edisonstraat. Il commence déjà dans le jardin de devant avec un panier de la cour d’école et une vache colorée, tous deux peints dans le style de couleurs vives et de bandes principalement noires qui le caractérisent. Hans de Waal ne se limite pas à la toile. Dans sa maison bombée, il a également peint des guitares, des bicyclettes et des bouteilles. Son hangar agit comme un cycle. "Si je ne vends pas quelque chose, je le transforme en quelque chose de nouveau."
Secours d'urgence
Sa maison est à la maison, atelier et studio à la fois. Lorsqu'il se trouvait encore dans Jan van der Bildtstraat, une rue où la prostitution était en plein essor, la région était également connue sous le nom d'assistance de crise. "Même la police est venue une fois à la porte." Il n'y a nulle part ailleurs, tu ne peux pas prendre soin d'elle? " Il s'est occupé d'eux, même si cela signifiait qu'il avait littéralement ramené les problèmes à la maison.
Beaucoup de femmes ont lutté avec elles-mêmes et la dépendance. Il se souvient d'une fille entre temps qui avait été mise à la porte et qui venait de préparer un tir. "Elle était en train de peindre. Je voudrais le finir, dit-elle, alors seulement mon héroïne se desséchera. Que dois-je faire?"
Dessiner un point de vente
Il n'a pas un exemple plus clair de la façon dont l'art peut sauver les gens. Il est aussi la preuve vivante. Même quand il était enfant, quand des brimades étaient malmenées à cause de ses cheveux roux, dessiner était un exutoire. Devenu sans abri et fatigué de boire, c'est en grande partie grâce à une exposition au CKE qu'il a grimpé. "En peignant, je suis sorti de la merde. Un ami qui connaissait le réalisateur a arrangé que je sois autorisé à exposer là-bas même si je n'ai jamais eu de cours." Il n'avait pas besoin de ça non plus, selon cet homme. "Nous ne pouvons plus rien lui apprendre, il a déjà son propre style."
spaans "
Dwaalhaas no vive pero gracias a su arte: "Las cosas no tienen que costar mucho"
EINDHOVEN - Las exposiciones no son para el artista Dwaalhaas de Eindhoven (nombre real: Hans de Waal). Aquellos que sienten curiosidad por su trabajo pueden ir a Woensel-West dos días al año durante la Pascua.

No es difícil adivinar qué casa en Edisonstraat le pertenece. Ya comienza en el jardín delantero con una canasta del patio del colegio y una colorida vaca, ambas pintadas en el estilo de los colores brillantes y en su mayoría con rayas negras que son características de él. Hans de Waal no se limita al lienzo. En su casa abultada también pintaba guitarras, bicicletas y botellas de bebidas. Su cobertizo actúa como un ciclo. "Si no vendo algo, lo convierto en algo nuevo".
Alivio de crisis
Su casa es hogar, taller y estudio en uno. Cuando todavía estaba en Jan van der Bildtstraat, una calle donde la prostitución estaba en auge, la zona también era conocida como alivio de la crisis. "Incluso la policía una vez llegó a la puerta." No hay lugar en ningún lado, ¿no puedes cuidar de ella? Él los cuidó, aunque esto significaba que literalmente traía los problemas a casa.
Muchas mujeres lucharon consigo mismas y con la adicción. Se acuerda de una chica expulsada mientras tanto, que acababa de preparar un disparo. "Ella estaba pintando. Me gustaría terminarlo, dijo, solo entonces se secará mi heroína. ¿Qué debo hacer?"
Dibujar una salida
No tiene un ejemplo más claro de cómo el arte puede salvar a la gente. Él es también la prueba viviente. Incluso cuando era niño, cuando los matones eran acosados ​​por su pelo rojo, dibujar era una salida. Cuando se quedó sin hogar y cansado de beber, fue en gran parte gracias a una exposición en el CKE que se levantó. "A través de la pintura salí de la mierda. Un amigo que conocía al director acordó que me permitieran exponer allí aunque nunca tuve una lección". Él tampoco necesitaba eso, según ese hombre. "Ya no podemos enseñarle nada, él ya tiene su propio estilo".
Open in Google Translate

Web result with site links

Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages betw

1 opmerking:

  1. At ADA Food & Drink Videos we have customizable promo videos for each and every area of the Food and Beverage industry. We offer short, ready-to-use and customizable food&drink videos to businesses and local clients. https://ada.productions/

    BeantwoordenVerwijderen

Dwaalhaas Chatbox